Hệ thống cửa hàng

Sử dụng plugin này: https://wordpress.org/plugins/devvn-local-store/